VI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

W Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy w dniach 5-6 listopada 2015 r. po raz szósty zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”. Jest to owoc współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy. W tym roku była to szczególna okazja, bowiem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2015 rokiem Jana Pawła II, dlatego też temat przewodni konferencji brzmiał: Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia.

Wymiana poglądów, naukowy ogląd rzeczywistości i dyskurs akademicki zaplanowany był w sesji plenarnej oraz w panelach tematycznych zatytułowanych:

  1. Myśląc Europa.., rola Polski, Europy i Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II
  2. Kulturowe i filozoficzne wyzwania pedagogiki i edukacji
  3. Zagadnienia prawa, administracji i ekonomii wobec wyzwań III Tysiąclecia
  4. Nauka i technika wobec wyzwań III Tysiąclecia
  5. Młodzież wobec wyzwań III Tysiąclecia
  6. Nowelizacja prawa karnego i procesu karnego w praktyce a także w ramach obchodów XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
  7. Rodzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną.

Konferencji towarzyszyły liczne imprezy okolicznościowe, by wymienić m.in. wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II, czy wystawę demotywatorów i rękodzieła. Co więcej, uczestnicy konferencji mogli zmierzyć się z ekonomią podczas potyczek, a także wziąć udział w symulacji rozprawy sądowej oraz licznych warsztatach.

Wagę tej inicjatywy, mającej na celu tworzenie wspólnych obszarów dialogu, dostrzegł Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który z okazji inauguracji VI edycji tejże konferencji, przesłał list. Wyraził w nim nadzieję, że prace podjęte podczas tych spotkań naukowych przyczynią się do lepszego zrozumienia realiów, w których funkcjonują współczesne państwa i narody, do twórczego dialogu między odmiennymi kulturami i światopoglądami. Co więcej, Prezydent podkreślił w swoim liście znaczenie nauk św. Jana Pawła II w budowaniu ładu na świecie, który nieustannie zmienia się pod wpływem radykalnych ideologii, postępu naukowo-technicznego i rewolucji informacyjnej.

list_prezydent_rp

Tegoroczna konferencja była dla Uczelni szczególna, ponieważ odbyła się w roku obchodów 15-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nadał wyróżnienie honorowe Bene Meritus koronujące istotny wkład w rozwój Uczelni oraz podnoszenie jej prestiżu w kraju i poza jego granicami.
Wyróżnienie Bene Meritus a także medal 15-lecia otrzymał Prof. h.c. KPSW, Mons. Giuseppe Scotti, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Dzięki zaangażowaniu Mons. Giuseppe Scottiego Kujawsko-pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, jako jedyna spoza watykańskich struktur stała się stałym współorganizatorem cyklu prestiżowych, międzynarodowych konferencji naukowych, które do tej pory odbyły się w Bydgoszczy, Rio de Janeiro, Rzymie, Medellin i Madrycie. Był także inicjatorem utworzenia przy KPSW, jedynego na świecie poza Watykanem, Centrum Studiów Ratzingera.

Medal 15-lecia otrzymał również ks. Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Dla Jego Eminencji było to szczególny dzień, ponieważ obchodził On 27-rocznicę sakry biskupiej, a wcześniej świętował swoje urodziny. Z uwagi na te uroczystości w imieniu całej społeczności akademickiej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, złożone zostały serdeczne życzenia zdrowia i wielu sił do dalszego pełnienia duszpasterskiej służby, którą Dostojny Jubilat zawsze podejmował z optymizmem i ufnością w Bogu, realizując swoje zawołanie biskupie: Sursum corda!

Na ręce prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego złożony został list gratulacyjny z okazji nadania mu przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uchwałą z dnia 28 września 2015 r., zaszczytnego tytułu doktora honoris causa. Profesor otrzymał również medal 15-lecia, jako wyraz podziękowania za owocną, wieloletnią współpracę. Pan Profesor był projektodawcą inicjatywy zorganizowania w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy Warsztatów Naukowych dla Doktorantów i Habilitantów, którym przewodniczył począwszy od 2010 roku. Wydawnictwo uczelniane jako podsumowanie tych spotkań wydało publikację zatytułowaną „Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. Z prac warsztatów nauko-badawczych KPSW w Bydgoszczy dla doktorantów i habilitantów”. Pan Profesor Andrzej Czyżewski jest także redaktorem naczelnym „Roczników Ekonomicznych KPSW w Bydgoszczy”, periodyku, który znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Po raz pierwszy na konferencji gościliśmy Prof. Maurizio Vernassę z Uniwersita di Pisa. Otrzymał on medal 15-lecia za dotychczasową, owocną współpracę, w ramach Programu Erasmus+, oraz poszerzenie jej o nowe płaszczyzny, uszczegółowione w specjalnym akcie Memorandum of Understanding.

Medalem 15-lecia uhonorowana została także prof. Olga Nesterchuk z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie, która uczestniczyła w naszej konferencji już po raz czwarty. To dzięki osobie Pani Profesor odbywa się dynamiczna i twórcza współpraca międzynarodowa między naszymi uczelniami, oparta na niwie naukowo-badawczej oraz wzajemnym wspieraniu środowisk akademickich.

Medale 15-lecia otrzymali również: Tomasz Latos Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za współpracę z Uczelnią oraz zawsze okazywaną przychylność, Andrzej Kobiak Senator Rzeczpospolitej Polskiej w dowód uznania za identyfikację z Uczelnią oraz życzliwość i aktywną obecność w naszej akademickiej przestrzeni, o. prof. dr hab. Paweł Warchoł jako dowód uznania za podejmowanie inicjatyw zmierzających do prowadzenia kreatywnej współpracy z Uczelnią, prof. KPSW dr hab. Alicja Grześkowiak za długoletnią współpracę, zaangażowanie w życie Uczelni oraz wkład w rozwój naukowo-badawczy, Janusz Krzyworzyński Konsul Honorowy Kirgistanu za współdziałanie na niwie tworzenia międzynarodowego partnerstwa z Narodowym Uniwersytetem Kirgistanu, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski za owocną, długoletnią współpracę z Uczelnią, działania na rzecz kreowania jej dobrego wizerunku oraz zaangażowanie w tworzenie rocznika „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea”, dr Wiesław Juchacz, Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za kreatywne działania ukierunkowane na organizację i współorganizację wielu konferencji, sympozjów i spotkań oraz prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz za współpracę w obszarze naukowym oraz okazaną Uczelni życzliwość.

W drugim dniu konferencji medale 15-lecia otrzymali: Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Generalnej za aktywne współdziałanie z Uczelnią oraz zaangażowanie w proces naukowy, prof. Kul, dr hab. Krzysztof Wiak za wyróżniającą się współpracę z Uczelnią, okazywane wsparcie w zakresie rozwoju naukowego pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Włodzimierz Hilla, Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za dynamiczną kooperację z Uczelnią w obszarach naukowo-badawczych oraz organizacyjnych.

Jednym z prelegentów w sesji plenarnej był Mons. Giuseppe Scotti. W swoim wystąpieniu pt. „Jeden świat wiele kultur: wyzwania III tysiąclecia” mówił o budowaniu pokoju, dyktaturze relatywizmu i kulturze medialnej, a także o wyzwaniu przed którym stawia nas „technokracja ekonomiczna”, która ukazuje nam dramat niehumanitarnej ekonomii. „W czasach globalnej komunikacji i komunikacji w sieci, konieczne jest się byśmy stawali się tymi kobietami i mężczyznami, którzy potrafią mówić z inteligencją wiary do kobiet i mężczyzn, którzy szukają sensu rzeczy i sensu życia. Niestety bardzo często zamykają te poszukiwanie w jednym tylko wymiarze ekonomicznym. Potrzeba byśmy byli zdolni powiedzieć, że władza pieniądza, któremu często ślepo się ufa jest przyszłością zbudowaną na „znacznym przeroście antropocentryzmu, który w nowym przebraniu nadal zagraża wszelkiemu odniesieniu się do czegoś wspólnego i wszelkim próbom wzmocnienia więzi społecznych”.
Problem zderzenia dwóch zupełnie odmiennych kultur i światów został poruszony w sesji plenarnej przez profesora Asylbeka Aidaralieva – Prezydenta Międzynarodowego Uniwersytetu Kirgistanu, który w swoim przemówieniu pt. „Społeczeństwo obywatelskie w Kirgistanie – problemy i perspektywy” wskazywał na istotne różnice istniejące pomiędzy światem zachodu i wschodu, sprawiające, że współpraca między tymi dwoma, tak odmiennymi kulturowo obszarami, jest niezwykle trudna, a czasem wręcz niemożliwa, gdyż „błędnym jest założenie, że istnieje podobieństwo pomiędzy Kirgistanem a światem zachodnim, z tą tylko różnicą, że Kirgistan jest biedniejszy i na innym poziomie rozwoju (…) społeczeństwo kirgiskie jest zupełnie różne od społeczeństw zachodnich, a przykłady z historii pokazują, że mechaniczne przenoszenie zachodnich instytucji, wartości i koncepcji na obcy grunt może być niemożliwe, bądź destrukcyjne.”

Wśród przemówień wygłoszonych podczas sesji plenarnej na uwagę zasługuje niewątpliwie wystąpienie ks. Biskupa Jana Tyrawy, zatytułowane „Jeden świat wiele kultur w kontekście dialogu”. W swoim wystąpieniu Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej powiedział, że aby sprostać wyzwaniom współczesności należy posłużyć się narzędziem jakim jest szeroko rozumiany dialog międzykulturowy, mający dokonać się w szerokim gronie kulturoznawców, ekonomistów, teologów, medioznawców, pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. „Wzajemność mówienia i słuchania doprowadza do spotkania, relacji, do zrozumienia, które wyraża się w pogłębieniu i przemianie własnego jestestwa (…). Niezbędnym warunkiem dialogu jest określenie własnej tożsamości, w tym przypadku tożsamości kultury europejskiej. Jej fundamentem jest chrześcijaństwo (…).” Ks. Biskup Jan Tyrawa w swej prelekcji starał się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: „Kto w imieniu kultury europejskiej ma być podmiotem dialogu, kto ma dialog prowadzić i być wyrazicielem i ewentualnie obrońcą tożsamości europejskiej”.

Prof. Olga Nesterchuk w swoim wystąpieniu pt.„Społeczno-polityczna pozycja Jana Pawła II i opinia publiczna Rosjan wobec migrantów” odniosła się do słów Jana Pawła II, który podkreślał rolę państwa przyjmującego w kształtowaniu integracji autentycznej poprzez dialog, solidarność, wspólne działania, pozwalające migrantowi otworzyć się i lepiej przysłużyć społeczeństwu. „Papież wzywa również do uznania uzasadnionego pluralizmu kultur, obecnych w danym kraju, o ile jest to zgodne z zachowaniem porządku, na którym spoczywają spokój publiczny i wolność obywateli”. Na przykładzie rosyjskiej sytuacji migracyjnej Profesor wskazała na problemy i bariery w obszarach dotyczących skutecznej realizacji praw migrantów, ich adaptacji i socjalizacji we współczesnych warunkach.

Podczas sesji plenarnej swoje wykłady zaprezentowali także: prof. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, która podjęła się analizy niezwykle bogatych nauk Jana Pawła II korelujących z aspektami prawa karnego oraz prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, który przedłożył myśl Jana Pawła II ukierunkowaną na obszar niesienia pomocy chorym i cierpiącym.

Patronat honorowy nad konferencją z cyklu „Jeden Świat – wiele kultur” objęli: Ksiądz Arcybiskup Claudio Maria Celli – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu; Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Polak – Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski, Ksiądz Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy.

W konferencji udział wzięli wybitni profesorowie z polskich i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich m.in. naukowcy z Kirgistanu, Rosji, Ukrainy i Włoch.

Interdyscyplinarne tematy podejmowane przez prelegentów, stawiały sobie za cel uświadomienie, iż konieczne jest otwarcie się, porozumienie i wzajemna tolerancja, a to wszystko w oparciu o słowa św. Jana Pawła II – Mistrza Dialogu.

Program konferencji:

 

Program konferencji:
pdf

Galeria zdjęć:

 

Wywiady:
Konferencja w telewizji i prasie:

TVP: http://bydgoszcz.tvp.pl/22515689/kondycja-rodziny-kluczowa-w-zyciu-czlowieka-oni-to-wiedza