V Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu „Jeden świat-wiele kultur” dobiegła końca. Przez dwa dni (6-7.11.2014r.) w gmachu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 niemalże 300 uczestników wysłuchało kilkudziesięciu prelekcji znakomitych ekspertów i specjalistów w swoich dziedzinach. Tegoroczny temat przewodni spotkania brzmiał: „Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym”.

- Obecność tak wielu osobistości świadczy o tym, iż problemy współczesnego świata są żywym tematem w dyskursie akademickim niezależnie od narodowości, kultury czy wyznania. Żyjemy w czasach wielkich kulturowych i cywilizacyjnych przemian, które oprócz nowych wyzwań niosą również wielkie zagrożenie – zaznaczyła podczas uroczystego rozpoczęcia Rektor KPSW, dr Helena Czakowska.

Sesja plenarna zainaugurowana została wykładem prof. h.c. KPSW, Mons. Giuseppe Scottiego, Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, który zwrócił uwagę na to, iż cztery dziedziny omawiane w czasie konferencji powinny pomóc dzisiejszemu społeczeństwu odbudować jednolitą wizję człowieka, w której inteligencja ściśle koreluje z miłością. – Cztery wymiary zaproponowane dla naszej analizy w tych dwóch dniach pracy – wymiar społeczny, religijny, ekonomiczny i edukacyjny – winny być w stanie stworzyć spójną wizję człowieka, w której inteligencja jest ściśle złączona z miłością – podkreślał podczas prelekcji Ksiądz Prałat.

Z kolei prof. dr hab. Olga Nesterchuk przybliżyła wszystkim zgromadzonym zagadnienie wielokulturowości na przykładzie kształtowania rosyjsko-moskiewskiej tożsamości kulturowej. – Ogólnie rosyjsko-moskiewską tożsamość kulturową można przedstawić jako subiektywne określenie przez człowieka własnego systemu przynależności, stosunku, identyfikacji z Rosjaninem – obywatelem swojego kraju i moskwianinem – mieszkańcem stolicy jednocześnie – rozpoczęła profesor. Jak podkreślała prelegentka w samej stolicy Rosji wyodrębniono ponad 40-ści kategorii młodzieży, na tożsamość których wpływa wiele zewnętrznych czynników m.in.: brak wzajemnego zrozumienia tradycji moskiewskich, migracja młodych do metropolii czy też problemy z rekreacją.

W swoim przemówieniu ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz zwrócił uwagę na kolejny ważny aspekt i przywołał kwestie problemów mniejszości kulturowych zobrazowaną na przykładzie dylematu pastoralnego jakim jest imigracja. Mówca przekonywał, że podczas pełnienia posługi duchowej wobec imigrantów należy wystrzegać się wszelkich form dyskryminacji rasowej, narodowościowej, kulturowej jak i religijnej. Jak sam podkreślał – Chodzi więc o to, aby w przybyszach widzieć nie tyle zagrożenie dla kulturowej tożsamości czy konkurencję w dostępie do dóbr materialnych, ile przede wszystkich nowych braci i siostry, którzy sami w sobie są bogaci w różnorodne dary i których przybycie stanowi okazję i zachętę do celebrowania tej szczególnej katolickiej zasady, jaką jest reguła jedności w różnorodności.

W pierwszym dniu konferencji po części plenarnej dyskurs akademicki odbył się w pięciu głównych panelach, tj.:

  • I Prawne, administracyjne i ekonomiczne aspekty wielokulturowości
  • II Religia wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego
  • III Złożoność i różnorodność (języków) kultury w edukacji i pedagogice
  • IV Edukacja w aspekcie wyzwań wielokulturowości
  • V Młodzi wobec wyzwań wielokulturowości (panel studencki)

Podczas żywych dyskusji naukowcy i przedstawiciele różnych środowisk z kraju i z zagranicy, a także studenci rozprawiali o aspektach dialogu międzykulturowego, a także prezentowali wyniki swoich badań naukowych, które skupione były głównie wokół najistotniejszych trosk współczesnego świata.

Drugi dzień konferencji swoją obecnością zaszczycił między innymi ks. Prymas Polski Abp dr Wojciech Polak, który wygłosił referat mówiący o wyzwaniu jakim dla współczesnej Europy jest wielokulturowość. Podczas wystąpienia zaznaczył, iż temat wielokulturowości nie należy tylko do czysto teoretycznych zagadnień. Zatrzymanie się nad omawianym tematem wymaga nie tylko spekulatywnej refleksji , ale odważnej konfrontacji z rzeczywistością. Ksiądz Prymas zaakcentował, że – każde pytanie o współistnienie wielu kultur jest tak naprawdę pytaniem o człowieka, o jego zdolność i wychowanie do budowania relacji, począwszy od rodziny, której nikt i nic nie może zastąpić, a skończywszy na wspólnocie europejskiej.

- Cieszę się i wyrażam uznanie dla organizatorów tej Międzynarodowej Konferencji za to, że poszczególne wystąpienia i sesje tematyczne dotykają szczegółowych kwestii związanych z wyzwaniem wielokulturowości. Stwarza to obszar spotkania, bez którego niemożliwe byłoby dotarcie do sedna tego zagadnienia – podsumował Arcybiskup Polak.

Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak w swoim wystąpieniu pt. „Sprzeciw sumienia na tle wybranych zawodów” zaznaczyła, iż temat ten jest aktualny „zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych , w których zachodzi konflikt między obowiązkiem zachowania zgodnego z prawem stanowionym, a powinnością moralną wskazywaną przez sumienie”.

W następnej kolejności w swojej laudacji prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski poruszył temat idei dialogu jako sposobu współpracy i rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie , w myśli św. Jana Pawła II. – Papież postrzegał religie nie tylko jako źródło porozumienia z Bogiem, ale także z ludźmi i pomiędzy ludźmi – tłumaczył prof. Witkowski.

Ponadto podczas drugiego dnia obrad został zorganizowany panel dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach którego odbył się konkurs ekonomiczny „Potyczki ekonomiczne”, symulacja rozprawy sądowej dotyczącej zabójstwa w afekcie przygotowanej przez studentów Prawa i zarazem członków KN Klinika Prawa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a także debata oksfordzka pt. „Życie w globalnej wiosce – zagubiona tożsamość czy nieograniczona perspektywa wolności”.

Konferencja „Jeden świat-wiele kultur” jest jednym z istotnych elementów przyczyniających się do realizacji misji KPSW wyrażonej w słowach „Sapientiae Servientes – w służbie mądrości” oraz otwartości na współczesne wyzwania wielokulturowego świata. Wydarzenie jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Komitet Honorowy:

fundacja_logo

Mons. Giuseppe A. Scotti,
Przewodniczący “Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”

kujpom_herb

Piotr Całbecki,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

bydgoszcz_herb

Rafał Bruski,
Prezydent Bydgoszczy

logo_kpsw

Roman Czakowski,
Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy