Wymogi edytorskie

 

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI PUNKTOWANEJ PO KONFERENCJI KPSW

Przygotowując artykuł należy kierować się poniższymi zasadami:

 1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim, angielskim bądź rosyjskim.
 2. Artykuł powinien zawierać w języku polskim, angielskim i rosyjskim: tytuł, słowa kluczowe, streszczenie.
 3. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały i powinien zawierać: wstęp, część metodyczną, część merytoryczną oraz wnioski lub podsumowanie.Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny być w formie przypisu dolnego i zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miasto i rok wydania oraz strony. W przypisie dolnym czcionka 10pkt, Times New Roman, odstęp pojedynczy, np.J.A.Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006, s.184.
 4. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków
 5. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, miasto wydania, numer woluminu, rok wydania strony, np.:Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006.
 6. Afiliacja autora winna znajdować się przy nazwisku autora wskazna jako pozycja w przypisie dolnym.
 7. Prosimy o przygotowanie referatu za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word), a rysunków w Excelu.
 8. Format strony – marginesy: 2,5 cm. Wielkość liter w tekście – 12 pkt. (Times New Roman), odstęp międzyliniowy (interlinia) półtora. Tytuł: bold+wersaliki 14 pkt. Streszczenie, słowa kluczowe, bibliografia, summary, słowa kluczowe i stopka afiliacyjna 10 pkt.
 9. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).
 10. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
 11. „Przyklejać/ przytulać” nawiasy i procenty – (por. tab.5), 100%
 12. Zamieszczone rysunki i tabele powinny być wklejone w takiej postaci, by można je było formatować. Pod rysunkami i tabelami powinny znajdować się źródła, np.
   

Rysunek. 2. Zmiany popytu i dochodów w latach 1990 – 2004 (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)


Źródło:
obliczenia własne na podstawie danych GUS (10 pkt).

Tabela 1. Popyt i dochody w 2002 i 2003 r. (w zł) (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)

tabela

Źródło: dane umowne

 

UKŁAD ARTYKUŁU