Formularz zgłoszeniowy

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

23-24 października 2020 roku
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57

UWAGA: Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego
do dnia 10 października 2020 roku.


Imię i nazwisko
Stopień/tytuł naukowy/tytuł zawodowy
Afiliacja
Adres e-mail
Numer kontaktowy
Adres korespondencyjny
Forma uczestnictwa Deklaruję chęć udziału w Kongresie „Jeden Świat-Wiele Kultur”:


Temat wystąpienia
(dotyczy uczestników czynnych)
Abstrakt wystąpienia
pół strony A4 zestandaryzowanego tekstu
(Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza)

(dotyczy uczestników czynnych)
Tytuł konferencji tematycznej, do której zgłaszane jest wystąpienieOpłata


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@kpsw.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat - Wiele Kultur”, a nadto do celów marketingu własnego KPSW, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania;
4) Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w celu i granicach wyrażonej zgody;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ww. rozporządzenia;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odrzuceniem aplikacji.

Wyrażam zgodę: