KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”
26-27 października 2017 r., Bydgoszcz,
w ramach którego odbędzie się
VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt.
"Dialog wielokulturowości i prawda”
oraz tematyczne konferencje krajowe
 

 

       Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie, który odbędzie się w siedzibie Uczelni w centrum Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57. Kongres swoimi korzeniami sięga zainaugurowanych w 2010 roku przez Kujawsko–Pomorską Szkołę Wyższą corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

       Na Kongres zapraszamy wszystkich, którzy są gotowi do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, teologicznym  prawnym i ekonomicznym. Może ona być także płaszczyzną uczenia się międzykulturowego wokół szerokiego spektrum obszarów współistnienia zróżnicowanych ludzkich środowisk w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
W kongresie mogą uczestniczyć także wszystkie zainteresowane osoby spoza środowiska akademickiego.

Oprócz wiodącej Konferencji Międzynarodowej przewidujemy obrady z udziałem badaczy ze znanych polskich ośrodków naukowych w ramach siedmiu Konferencji Krajowych:

 

  •     „Prawo karne w ochronie dziecka”
  •    „Państwo i prawo”
  •    „Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”
  •    „Humanizm - Dialog - Tożsamość - Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”
  •     „Edukacja - Tożsamość - Wrażliwość”
  •    „Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku"
  •    „Współczesne wyzwania ekonomii"

 

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW.

 

Kongres "Jeden świat-wiele kultur" - zadanie finansowane w ramach umowy 928/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności e-mail: rektorat@kpsw.edu.pl , tel. 52 365 84 27 lub +48 510 993 084.

Informacje i kontakt:
www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 365 84 27
e-mail: congress2017@kpsw.edu.pl

W związku z dużym zainteresowaniem wydłużamy termin zgłoszenia do 15 października br.