KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”
26-27 października 2017 r., Bydgoszcz,
w ramach którego odbędzie się
VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt.
"Dialog wielokulturowości i prawda”
oraz tematyczne konferencje krajowe

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie, który odbędzie się w siedzibie Uczelni, w centrum Bydgoszczy przy
ul. Toruńskiej 55-57. Kongres swoimi korzeniami sięga, zainaugurowanych w 2010 roku przez Kujawsko–Pomorską Szkołę Wyższą, corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Na Kongres zapraszamy wszystkich którzy są gotowi, do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, teologicznym  prawnym i ekonomicznym. Może ona być także płaszczyzną uczenia się międzykulturowego wokół szerokiego spektrum obszarów współistnienia zróżnicowanych ludzkich środowisk w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
W kongresie mogą uczestniczyć także wszystkie zainteresowane osoby spoza środowiska akademickiego.

Oprócz wiodącej Konferencji Międzynarodowej przewidujemy obrady z udziałem badaczy ze znanych polskich ośrodków naukowych w ramach pięciu Konferencji Krajowych 

  •     „Państwo i prawo”
  •    „Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”
  •    „Humanizm - Dialog - Tożsamość - Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”
  •    „Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku"
  •    „Współczesne wyzwania ekonomii"


Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane wrecenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW.

Kongres "Jeden Świat-Wiele Kultur"  w 2017 roku zostanie dofinansowany przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania: Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą: grant 928/P-DUN/2017, w związku z czym nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo. 
* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności e-mail: rektorat@kpsw.edu.pl , tel. 52 365 84 27 lub +48 510 993 084.

Informacje i kontakt:
www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 365 84 27
e-mail: congress2017@kpsw.edu.pl